مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی


عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوطه ، آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي، فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )، اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند.