شرایط اختصاصی اخذ جواز تاسیس


1- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط با زمینه تخصصی مورد تقاضا.

2- کسب حداقل 100 امتیاز از پرسشنامه جواز تاسیس واحد صنعتی مورد نظر.

3- داشتن سوابق تجربی مرتبط با زمینه فعالیت مورد نظر.