مدارك و مستندات صدور مجوز


1- دريافت فرم يك برگي درخواست صدور جواز تاسيس جهت تكميل وارائه به سازمان .

2- كپي شناسنامه وكارت ملي (اشخاص حقيقي).

3- كپي مدارك كامل شركت همراه با كپي شناسنامه وكارت ملي اعضاء هيئت مديره (اشخاص حقوقي).

4- تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي ممهور به مهر شركت مشاور ذيصلاح .

5- تهيه نقشه هاي جانمايي ساخت وساز وچيدمان ماشين آلات به تفكيك ومنطبق با طرح توجيهي .

6- ثبت نام در سامانه صدور جواز .

7- پس از اخذ تاييديه ثبت نام بارگذاري مدارك ومستندات (بند 4و5) در سامانه صدور جواز تاسيس .

8- تهيه نقشه توپوگرافي از محل اجراي طرح با درج مختصات جغرافيايي در صورت استقرار در اراضي منابع ملي .

مرحله دوم :

1- پرداخت وجه بابت ابطال تمبر به دبيرخانه سازمان .

2- پرداخت نيم در هزار سرمايه ثابت تا سقف 1000000 ريال جوازتاسيس .

3- ارائه اصل مدارك تهيه شده (با توجه به عدم عودت مدارك فوق ، متقاضي ملزم به تهيه ونگهداري يك نسخه از مدارك واسناد در نزد خود ميباشد.)