مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقیقی


1 - در خواست صدور کارت بازرگانی

2 - کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

3 - کپی کارت ملی

4 - تکمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)

5 - تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

6 - تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)

7 - اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

8 - تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند).

9 - اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.

10 - دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

11 - اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها.

12 - اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه.

13 - 5 قطعه عکس 4×3 .

14 - دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن 21 سال تمام) و رویت اصل آن.

15 - دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.

16 - دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل کار. (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.

17 - اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذکر نام شرکت.

18 - اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

تذکر1. کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

تذکر2. در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی است.

تذکر3. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.