موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی


1 - شرکت تعاونی مرز نشینان

2 - ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3 - پیله وران

4 - کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.

5 - کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.