ثبت شرکت سهامی خاص ( مدارک مورد نیاز )


مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

1- فرم تعیین نام وفرم مشخصات اعضاء

2- سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آن‌ها توسط کلیه سهامداران .

3- دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت.

4- فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل شده.

5- تهیه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین از اداره تشخیص هویت.

6- تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل:

مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی)

بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت).

7- ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است.

8- ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها.