تعریف مؤسسه


صورت جلسه مجمع فوق العاده مؤسسه ....................... ثبت شده به شماره ....................... با حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و نسبت به انحلال مؤسسه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد : ....................... به سمت مدير تصفيه مؤسسه تعيين گرديد .

آدرس مدير تصفيه به نشانی تهران خيابان ....................... تعيين گرديد .

مديرتصفيه اقرار به دريافت دفاتر و دارايی و اموال مؤسسه نمود .

شركاء به آقای ....................... مدير تصفيه وكالت می دهند تا شخصاً دراداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاری حاضر و ذيل ثبت را امضاء نمايد .

امضاء شركاء

مدارك لازم جهت انحلال مؤسسه :

فتوكپی شناسنامه كليه شركاء

آخرين روزنامه رسمی

درصورتی كه مدير تصفيه خارج از شركاء باشد فتوكپی شناسنامه ضروری است .