تعریف مؤسسه


مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری

1- اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء.

2- تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء.

3- تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه.

4- تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه.

5- اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.

الف) حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.

ب) قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد.

ج) امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.