ثبت شرکت مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئولت محدود مسئول قروض و تعهدات شرکت است (ماده 94 قانون تجارت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت با مسئولیت محدود نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت با مسئولیت محدود قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (ماده 95 ق ت)