صورت جلسه تغيير نام مؤسسه


بسمه تعالی

صورت جلسه تغيير نام مؤسسه

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه ................................. ثبت شده به شماره ................................. درتاريخ ....................... با حضور كليه شركاء درمحل مؤسسه تشكيل و نسبت به تغيير نام مؤسسه اتخاذ تصميم گرديد :

1. نام مؤسسه از ............................ به مؤسسه ........................تغيير يافت .

2. ماده ................... اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد .

3. به آقای / خانم ....................... ( احد از شركاء ) وكالت داده می شود تا نسبت به امضاء دفاتر ثبت شركت ها اقدام نمايد .

نام و نام خانوادگی شركاء                            فرزند             امضاء شركاء

1) آقای / خانم ............................. ..................... ........................

2) آقای / خانم ............................. ..................... ........................

3) آقای / خانم ............................. ..................... ........................

4) آقای / خانم ............................. ..................... ........................

5) آقای / خانم ............................. ..................... ........................