[ARForms id=105]


به راحتی در تلگرام آنلاین اختراع خود را ثبت کنید .
آنلاین در منارتان هستیم

ثبت اختراع نیز مانند هر فعالیت حقوقی دیگری شامل یک فرایند اجرایی و ثبتی خاص است که در این زمینه می بایست از متخصصان امر مشورت گرفت؛ اختراعی را می توان ثبت کرد که دارای ابتکار و همچنین کاربرد صنعتی باشد، ابتکار نیز به این معنی است که آنچه که در فن یا صنعت قبلا وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مورد نظر معلوم و آشکار نباشد، از نظر صنعتی، اختراع کاربردی عبارت است از اختراعی که در رشته و زمینه ای از صنعت قابل ساخت و استفاده باشد، منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع کشاورزی و صنایع دستی و کشاورزی و خدمات نیز می شود.