[ARForms id=104]


به راحتی در تلگرام آنلاین تغییرات شرکت خود را ثبت نمایید .
آنلاین در منارتان هستیم

هرشرکتی بعد از به ثبت رسیدن داری مشخصاتی مانند آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و ….. می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. برخی مواقع به دلایلی اختیاری یا اجباری پس از ثبت شرکت نیاز به تغییر در برخی مشخصات می باشد. تغییرات با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکان پذیر استو حتی گاهی برای برخی تغییرات شرکت نیاز به تنظیم و ثبت بیش از یک مورد صورتجلسه می باشد.
تغییرات شرکت ها در هیئت مدیره تصمیم گیری و پس از آن مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و با رای اکثریت این تغییرات اعمال می گردد.
نکته: تغییرات شرکت حتما باید به سرعت به ثبت برسد و در اداره ثبت شرکتها و روزنامه رسمی آگهی شود، در غیر این صورت تغییرات غیر قانونی و بدون رسمیت و تایید اداره ثبت شرکتها خواهد بود.